อบรมอับอากาศเหมาะสำหรับใคร

อบรมอับอากาศเหมาะสำหรับใคร แนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องในงานอับอากาศ

ที่อับอากาศคืออะไร “ที่อับอากาศ”  (Confined Space)  หมายความว่า ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน อันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศมีอะไรบ้าง สภาพอันตราย หมายถึง สภาพหรือสภาวะที่อาจทำให้ได้รับอันตรายจากการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1.มีวัตถุหรือวัสดุที่อาจก่อให้เกิดการจมลงหรือถมทับลูกจ้างที่เข้าไปทำงาน 2.มีสภาพที่อาจทำให้ลูกจ้างตก ถูกกัก หรือติดอยู่ภายใน 3.มีสภาวะที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากบรรยากาศอันตราย 4.สภาพอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตตามที่อธิบดีประกาศกำหนด บรรยากาศอันตราย หมายถึง สภาพอากาศที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1.มีออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ… Read more