Home » อบรมอับอากาศเหมาะสำหรับใคร แนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องในงานอับอากาศ

อบรมอับอากาศเหมาะสำหรับใคร แนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องในงานอับอากาศ

by Kay Elliott
อบรมอับอากาศเหมาะสำหรับใคร

ที่อับอากาศคืออะไร

ที่อับอากาศ”  (Confined Space)  หมายความว่า ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

 

 

อันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศมีอะไรบ้าง

สภาพอันตราย

หมายถึง สภาพหรือสภาวะที่อาจทำให้ได้รับอันตรายจากการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 1. มีวัตถุหรือวัสดุที่อาจก่อให้เกิดการจมลงหรือถมทับลูกจ้างที่เข้าไปทำงาน
 2. มีสภาพที่อาจทำให้ลูกจ้างตก ถูกกัก หรือติดอยู่ภายใน
 3. มีสภาวะที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากบรรยากาศอันตราย
 4. สภาพอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

บรรยากาศอันตราย

หมายถึง สภาพอากาศที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. มีออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ 19.5 หรือมากกว่าร้อยละ 23.5 
 2. มีก๊าซ ไอ หรือละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้ เกินร้อยละ 10 ของค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้
 3. มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้
 4. มีค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 5. สภาวะอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิต ซึ่งส่วนมากผู้ที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ มักจะมาจากการขาดอากาศหายใจ ซึ่งน่าจะมาจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่า ที่มีความเป็นพิษสูง สะสมอยู่ใต้พื้นที่ที่ผู้ปฏิบัติงานลงไป เมื่อสูดหายใจเข้าไป จึงทำให้ขาดอากาศ หมดสติ และเสียชีวิตได้

 

 

ใครบ้างที่ต้องอบรมความปลอดภัยในการทำงานอับอากาศ

 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศทุกคน จำเป็นต้องอบรมอับอากาศ ไม่ว่าจะเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือหรือผู้เฝ้าระวัง และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่คอยช่วยเหลือเวลามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  ซึ่งทุกตำแหน่งงานมีความสำคัญมาก หากไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานแล้ว อาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ รวมถึงผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานโดยตรงแต่มีความจำเป็นต้องรู้ เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้ที่มีความสนใจ เพื่อเก็บไว้เป็นความรู้
 • เราคงเคยได้ยินข่าวที่มีคนลงไปในบ่อน้ำเสียหรือบ่อบาดาลแล้วเสียชีวิตทันทีและเมื่อมีคนลงไปช่วยก็เสียชีวิตตามไปจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานในที่อับอากาศจึงทำให้เสียชีวิตทันทีที่ลงไปซึ่งส่วนมากข่าวที่ออกมานั้นเราจะเห็นว่าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปที่ไม่มีความรู้หรือไม่รู้จักว่าอับอากาศคืออะไรจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเสียใจขึ้นซึ่งหากเป็นบุคคลที่ต้องทำงานในที่อับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วถือว่าดีกว่าชาวบ้านทั่วๆไปเพราะแต่ละโรงงานต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศจึงจะสามารถให้ลูกจ้างปฏิบบัติงานได้

ความปลอดภัยในการทำงานอับอากาศ

การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ มีอันตรายมากมาย หากไม่มีมาตรการป้องกันที่เพียงพอและเหมาะสม อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ ซึ่งการปฏิบัติงานในที่อับอากาศมีมาตรการความปลอดภัยมากมาย เช่น

 1. ต้องมีระบบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ
 2. ต้องมีการประเมินสภาพอันตรายในที่อับอากาศหากพบว่ามีอันตรายต้องมีมาตรการควบคุมให้เกิดความปลอดภัยก่อน
 3. ต้องมีการตรวจวัด บันทึกผลการตรวจวัด และประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศก่อนการเข้าไปทำงานและในระหว่างที่ทำงานถ้าพบว่าเป็นบรรยากาศอันตรายต้องดำเนินการดังนี้ค่ะ
  3.1 ห้ามบุคคลใดเข้าไปในที่อับอากาศ
  3.2 หากมีการทำงานในที่อับอากาศให้น้ำลูกจ้างออกจากบริเวณนั้นทันที และทำการค้นหาสาเหตุของการเกิดบรรยากาศอันตรายเพื่อดำเนินการแก้ไข แต่หากว่าเราได้ทำการแก้ไขแล้วแต่สภาพบรรยากาศอันตรายยังอยู่ต้องให้คนที่เข้าไปทำงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการทำงาน
 4. บุคคลที่ทำงานอับอากาศต้องผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ซึ่งลูกจ้างทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานที่อับอากาศจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งถ้านายจ้างไม่สามารถอบรมเองได้ ก็สามารถให้นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 11 เป็นผู้ดำเนินการได้และจะต้องเก็บหลักฐานการฝึกอบรมการความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศไว้ด้วย
 5. ต้องมีแผนช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น
 6. การปฏิบัติงานในที่อับอากาศแต่ละครั้งจะต้องมีครบทั้ง 4 ผู้ได้แก่ผู้อนุญาตผู้ควบคุมงานผู้ช่วยเหลือหรือผู้เฝ้าระวังและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

ซึ่งที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นหากอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ .. 2562”

 

 

สรุป

หากเราเป็นบุคคลหนึ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานในที่อับอากาศเราจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้เนื่องจากงานอับอากาศนั้นมีข้อกำหนดที่ซับซ้อนเพราะเป็นงานที่มีอันตรายมากจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเพราะหากผิดพลาดขึ้นมานั่นอาจหมายถึงชีวิตและการอบรมก็ต้องตรวจสอบหน่วยงานที่รับอบรมด้วยว่าขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 

Related Videos